Döner Sermaye (Gelir Getirici Faaliyet IV)

2547 sayılı Kanunun 58. Maddesi (k) bendinde belirtilen faaliyetler, Gelir Getirici Faaliyet Türü IV" olarak tanımlanmıştır. Gelir Getirici Faaliyet Türü IV kapsamında yer alan iş/hizmet, aşağıda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 23/06/2016 tarih ve 2016/331 sayılı kararı eki"Ek Ödemelerle ilgili Uyulacak Usul ve Esaslar" kapsamındaki "Gelir Getirici Faaliyet Türü IV" için yapılacak işlemler aşağıda gösterilmiştir:

1- Firma, kurum veya kişi ilgili Birime dilekçe ile başvurur.
2- Uygun görülen dilekçe Birim Yöneticisi tarafından onaylanır ve öğretim elemanı belirlenerek "Proje Yürütücüsü" olarak görevlendirilir.
3- Firma tarafından talep edilen iş/hizmet için birim yöneticisince uygun görülerek görevlendirilen Proje yürütücüsü, talep edilen iş/hizmetin, Yönergenin "Tanımlar" başlıklı 3. Maddesi (y) bendinde tanımlanan "Gelir Getirici Faaliyet Türü IV" kapsamında olduğunu aşağıdaki kuruluşlardan alınacak bir belge ile ispat ettiği takdirde, birim yönetim kurulları ibraz edilen belgeyi inceler ve gerekli gördüğü takdirde, projenin Gelir Getirici Faaliyet Türü IV kapsamında olduğunu kabul eder. Belgenin geçersiz olduğunun tespiti durumunda iş/hizmet proje yürütücüsüne iade edilir. Bu kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:
Aşağıdaki kuruluşlardan alınan destek karar yazısı ile başvuru yapılması gerekmektedir.
* TÜBİTAK (TEYDEB)
* KOSGEB (AR-GE ve İNOVASYON)
* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SAN-TEZ)
* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TEKNOPARK)
* Diğer Bakanlıklar AR-GE projeleri

Bunların dışında AR-GE niteliğine haiz projelerin teknoloji geliştirme bölgelerine başvurarak projenin AR-GE niteliğine haiz karar yazısı ile başvurmaları gerekmektedir.
4- İncelenen Proje karşılığında tespit edilen iş/hizmetin bedeli ve "Ek Ödeme Dağıtım Tablosu" Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.
5- İş/Hizmet'e ait protokol taraflarca imzalanır.
6- Yukarıda sayılan; İzin Belgesi, Ek Ödeme Dağıtım Tablosu, taraflarca imzalanan Protokol ve ilgili birimce alınan "Birim Yönetim Kurulu Kararı" Üniversite Yönetim Kurulu' na sunulmak üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.
7- Üniversite Yönetim Kurulu'na sunulan ve uygun görülen Protokol, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından onaylanır.
8- Onaylanan Protokol bir üst yazı ekinde, İş /Hizmet'e başlamak üzere ilgili birime gönderilir.
9- İşin bitiminden sonra ilgili birim tarafından işin bittiğine dair Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne alıcının fatura bilgilerini içeren yazı yazılır.
10- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından fatura tanzim edilir ve iş/hizmetin tamamlandığını gösteren sonuç raporu ve dekontun teslim edilmesinden sonra, firma , kurum veya kişiye verilir.
11- Tahsilâtın yapılmasından sonra ilgili birim tarafından görevlendirilen Proje Yürütücüsüne yapılacak olan ek ödemeye ait hazırlanan bordrolar, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.
12- Gelir Getirici Faaliyet Türü IV kapsamında yapılacak işlem ve başvurular için, "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girdiği 01/03/2016 tarihi baz alınacaktır. Bu tarihten önce başlanmış ve devam eden, 2547 sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) bendi kapsamında olduğu yürütücüsü tarafından beyan edilen projeler için, bu usul ve esaslardaki "Gelir Getirici Faaliyet Türü IV" için belirlenen işlemler uygulanır.

Hızlı Erişim

Akü Medya